[1]
Chernii, V., Tretyakova, I., Tomachynska, L., Gerasymchuk, Y., Chernii, S. and Pekhnyo, V. 2021. OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES. Ukrainian Chemistry Journal. 87, 8 (Sep. 2021), 82-98. DOI:https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.82-98.