[1]
Torchyniuk, P., V’yunov, O., Yukhymchuk, V., Hreshchuk, O., Vakarov, S. and Belous, A. 2021. PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT. Ukrainian Chemistry Journal. 87, 8 (Sep. 2021), 63-81. DOI:https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81.