[1]
Khomenko, D., Doroshchuk, R., Starova, V., Raspertova, I., Severinovskaya, O. and Lampeka, R. 2020. SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE. Ukrainian Chemistry Journal. 86, 6 (Jul. 2020), 65-73. DOI:https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.6.2020.65-73.